We wtorek 27 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno odbyła się narada wójta z sołtysami poszczególnych jednostek pomocniczych gminy Sośno.

Na wstępnie po przywitaniu i przedstawieniu porządku spotkania wójt oddał głos pani Kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tucholi – Magdalenie Remisz, która szczegółowo omówiła zasady, dotyczące organizacji i kontroli wykonywania przez skazanych kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych. Podczas spotkania pani kurator wspomniała, iż praca społecznie użyteczna, która orzekana jest przez sądy w zamian za karę grzywny, rodzi po stronie organów jednostek pomocniczych gminy liczne obowiązki związane z jej realizacją.

Głównym jednak tematem narady było przedstawienie założeń Funduszu Sołeckiego i roli sołtysów jako przedstawicieli poszczególnych sołectw w realizacji działań związanych z tym programem. Szczegółowe informacje w sprawie wspomnianego funduszu sołeckiego przedstawił Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński wraz ze Skarbnikiem Gminy Sośno – Honoratą Warmbier, informując, iż wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok powinien być przygotowany z dokładnym wskazaniem zadań do realizacji w ich sołectwie wraz z uzasadnieniem tj. wskazaniem czynników, wpływających na poprawę życia mieszkańców wsi, jak również z oszacowaniem kwot, przeznaczonych na zrealizowanie danego zadania.

Ponadto podkreślono, iż we wnioskach o fundusz sołecki na 2020 rok należy uwzględnić koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, znajdujących się na terenie ich sołectw.

Dodatkowo w trakcie dyskusji poruszono temat, dotyczący suszy występującej na terenie naszej gminy, jak również wyborów parlamentarnych, które odbędą się w dniu 13 października 2019 roku.

Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której zadawano wiele pytań w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, zgłaszano wnioski oraz omawiano istotne dla gminy i sołectw sprawy.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk