Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (3/4 etatu) w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wymogi kwalifikacyjne na ww. stanowisko zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane  proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (biuro nr 5), ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent Rodziny”, w terminie do dnia  17 września 2018 roku do godz. 15.00.