Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II, na dzień 21 listopada 2018 roku na godzinę 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie, zwołana została inauguracyjna sesja rady gminy Sośno VIII kadencji 2018 – 2023.

Do momentu wyboru przewodniczącego rady gminy Sośno, posiedzenie poprowadził najstarszy z radnych – pan Witold Steckiewicz.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej – pan Jacek Nowak, wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na funkcję radnego rady gminy Sośno, po czym kolejno wyczytywani radni składali ślubowanie.

Podczas posiedzenia bezwzględną większością głosów, radni na przewodniczącą rady gminy Sośno wybrali Krystynę Wąsik. Jak się okazało, funkcja ta pozostanie w tych samych rękach, co w poprzedniej kadencji. Stanowisko wiceprzewodniczącego rady gminy powierzono radnemu Ryszardowi Badzińskiemu.

Krystyna Wąsik podziękowała nowo wybranej radzie za udzielone zaufanie, zapewniając wszystkich, że rada gminy Sośno stanowiąc jedną drużynę, solidarnie działać będzie dla dobra wspólnoty samorządowej naszej gminy.

Dokonano wyboru przewodniczących oraz składów osobowych komisji stałych rady gminy Sośno.

Oficjalnie przyjęto także ślubowanie wójta gminy Sośno – pana Leszka Stroińskiego.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania I sesji rady gminy Sośno kadencji 2018-2023, która po raz pierwszy była transmitowana na żywo.